Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – osoby korzystające z przewozu oraz korzystające z biletów okresowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO[1] , informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Tadeusz Sroka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Firma Handlowo – Usługowa Tadeusz Sroka”, ul. Glazera 40/12, 37-700 Przemyśl („Administrator”).
Kontakt z Administratorem w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można nawiązać w drodze korespondencji elektronicznej – biuro@interbus.info.pl, lub pocztą tradycyjną na powyżej wskazany adres siedziby (z dopiskiem „Dane osobowe”).
Celem przetwarzania jest:
a) wykonywanie praw i obowiązków Administratora wynikających zawartej umowy przewozu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) wykonywania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków, w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne (np. obowiązki księgowo – podatkowe), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy administracji publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne;

b) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora (np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, dostawcy usług IT). Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Unii Europejskiej.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) okres niezbędny do realizacji umowy przewozu lub korzystania z biletu okresowego – w przypadku przetwarzania w celu wskazanym w pkt 3 a);

b) okres niezbędny do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – w przypadku przetwarzania w celu wskazanym w pkt 3 b);

c) do wygaśnięcia roszczeń mogących wynikać z zawartej umowy przewozu – w przypadku przetwarzania w celu wskazanym w pkt 3 c).

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) sprostowania swoich danych osobowych,

c) usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – w przypadku, gdy:

(i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane,

(ii) nastąpiło cofnięcie zgody, na podstawie której dane są przetwarzane i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

(iii) wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

(v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) ograniczenia przetwarzania, w przypadku, gdy:

(i) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych,

(ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a jednocześnie sprzeciwia się Pani/Pan ich usunięcia, żądając w zamian ich ograniczenia,

(iii) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale potrzebuje ich Pani/Pan do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

(iv) wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy prawnie ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych:
– sprzeciw „marketingowy” – ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w razie skorzystania z tego uprawnienia Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tym celu;

– sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych również w innym przypadku niż marketing bezpośredni. Wymaga to jednak wskazania szczególnej sytuacji, uzasadniającej zaprzestania przez Administratora danych osobowych w zakresie wskazanym w sprzeciwie. Administrator zaprzestanie wówczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba że konieczność przetwarzania jest w danym przypadku nadrzędna wobec Pani/Pana praw lub też przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

f) prawo do przenoszenia danych, w przypadku, gdy:

(i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej Panią/Panem lub na postawie Pani/Pana zgody oraz

(ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w zakresie, w którym Pani/Pan udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku uznania, że przetwarzania Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania tych danych skutkować może brakiem możliwości lub utrudnieniem zawarcia umowy przewozu lub uniemożliwi skorzystanie ze zniżek.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119, s. 1).